C. S. Forester Sága v tabulce Obsah dílů ságy Hlavní stránka
C. S. Forester Sága v tabulce Obsah dílů ságy Hlavní stránka
Dobové reálie a zajímavosti v britské flotile v  období napoleonských válek
  1. Válečné loďstvo
  2. Životní podmínky
  3. Odvody
  1. Struktura britského Královského námořnictva
  1. Lodní disciplína a bojová nasazení
Struktura britského Královského námořnictva
I přes své nedostatky představovala struktura britského námořnictva harmonický systém, jenž byl jednou z příčin úspěchů britského válečného loďstva v bojích s nepřítelem, a záviděný protivníky. Důstojníci se rekrutovali z nižší šlechty, často to byli mladší synové venkovské šlechty, kteří neměli naději zdědit rodinné pozemky. Poddůstojníci patřili k nižší střední třídě, ale byly známy i případy povýšení prostých námořníků. Kadet byl důstojnickým čekatelem a záleželo hodně na přízni nějakého bohatého příbuzného či ochránce v loďstvu, jak rychle bude postupovat. Sbor kadetů tvořili sice mládenci již od dvanácti let, ale pokud měl nějaký čekatel smůlu, mohl být kadetem třeba až do čtyřicítky. Je znám případ kadeta, který složil důstojnické zkoušky ve věku 57 let. Ani později neměl důstojník bez protekce moc šancí. Jsou známy případy, námořních důstojníků, kteří odešli ve vysokém věku do penze v hodnosti pouhého poručíka. Adepti důstojnických hodností se naloďovali velice mladí. Teoreticky museli mít před složením důstojnických zkoušek odslouženo šest let a dosáhnout věku dvaceti let. Zpravidla k tomu ale docházelo dříve. Většinu důstojnického sboru tvořili poručíci. Služebně nejstarší z poručíků na lodi byl jako první důstojník zástupcem kapitána. Následoval (služebně výše) master and commander, později jen commander=velitel lodi, komandér; full captain= "plnohodnotný" kapitán;commodore = velitel svazku lodí, eskadry, není to hodnost, ale funkce. Dále pak jdou tzv. vlajkové hodnosti: kontraadmirál (rear-admiral), viceadmirál (vice-admiral), admiral. Tito velitelé měli právo vyvěsit na lodi vlastní vlajku: v uvedeném pořadí to byla modrá, bílá a rudá zástava. Ke "kádrovým" důstojníkům válečné lodi patřil mistr plachtař, bocman, mistr dělostřelec, tesař, hospodářský důstojník, profous, "sekretář", lékař a kněz. Jejich rozdílné postavení bylo vyjádřeno platovým ohodnocením. Zpravidla měli k ruce řadu pomocníků, kteří byli vyzbrojeni krátkými kusy lana a těmito obušky poháněli muže do práce. Mužstvo bylo odstupňováno podle hodností od nekvalifikovaného nováčka přes řadového a kvalifikovaného námořníka až po bocmany a jejich pomocníky. K důstojníkům tzv. gentlemanské třídy patřili dále důstojníci námořní pěchoty. Na řadové lodi byl obvykle kapitán a tři poručíci, kteří veleli asi 150 mužům. Dva desátníci námořní pěchoty byli podřízeni lodnímu profousovi, který vedle funkce dohledu nad zbraněmi vykonával na lodi jakousi vězeňskou a exekuční službu. Námořní pěchota založená roku 1664 byla elitním sborem dobrovolníků, kteří žili odděleně od mužstva lodní posádky, udržovali na lodi disciplínu a navíc tvořili malou bojovou jednotku. Často obsluhovali děla, především moždíře a houfnice na palubách dělových člunů, k  jejichž obsluze byla nutná vyšší kvalifikace, než jakou měli obyčejní námořníci. Prováděli také dělostřelecký výcvik lodní posádky, měli na starosti střežení vězňů a na pobřeží bojovali v případě nutnosti jako řadová pěchota. Při nasazení na pobřeží dosahovaly sestavy námořníků a mariňáků někdy pozoruhodných úspěchů při ničení pobřežních posádek, obsazování baterií, pevnůstek a lodí. Někdy námořní pěchotu doplňovalo řadové vojsko, ale to bylo přepravované na palubách lodí jen za účelem nasazení na pobřeží, zatímco námořní pěšáci byli součástí lodní posádky. Koncem 18.  století, zůstali námořní pěšáci stranou námořní vzpoury a získali titul Královská námořní pěchota (Royal Marines), jež nesou dodnes. Hrabě St. Vincent je nazval "záchrannou kotvou naší země".
Dobové reálie a zajímavosti v britské flotile v  období napoleonských válek
  1. Válečné loďstvo
  2. Životní podmínky
  3. Odvody
  1. Struktura britského Královského námořnictva
  1. Lodní disciplína a bojová nasazení
C. S. Forester Sága v tabulce Obsah dílů ságy Hlavní stránka